Wie is wie?


Jongste kleuters (P/1): juf Elien

Oudste kleuters (2/3): juf Lies (juf Joke)

Zorg: juf Michèle

Kinderverzorger: meester Christophe

Opvang: juf Marijke & juf Kath